رزومه

تحصیلات

دانشگاه پیام نور مشهد
1391 کارشناسی
دانشگاه علم و هنر یزد
1396 کارشناسی ارشد

افتخارات

منتخب اساتید از نگاه دانشجویان
موسسه آموزش عالی وحدت تربت جام گروه (طراحی لباس )نیم سال دوم1400-99
عنوان استاد برتر
موسسه آموزش عالی وحدت تربت جام نیم سال دوم 99-98
عضو انجمن طراحان لباس ایران

سابقه تدریس

مدرس مدعو دانشگاه
دانشگاه فنی حرفه ای زاهدان 98-97
مدرس فنی حرفه ای
فنی حرفه ای بیرجند سال 90
مربی فنی حرفه ای
فنی حرفه ای تربت جام سال 87
مربی هنرستان
هنرستان مشهد سال 99